preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bedenica

Natječaj za zapošljavanje - učitelj/ica geografije

OSNOVNA ŠKOL A BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 6.5.2021.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj geografije – 1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme (25 sati tjedno)

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (“NN” br. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni u skladu sa člancima 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 I 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“NN” br. 6/19 i 75/20)

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis o radnom stažu.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica. http://os-bedenica.skole.hr/

dokumenti/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_osnovnoj_koli_bedenica

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 6. do 14.5.2021. godine


Natječaj za zapošljavanje - učitelj/ica povijesti

OSNOVNA ŠKOL A BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 6.5.2021.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj povijesti – 1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (“NN” br. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni u skladu sa člancima 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 I 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“NN” br. 6/19 i 75/20)

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis o radnom stažu.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica. http://os-bedenica.skole.hr/

dokumenti/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_osnovnoj_koli_bedenica

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 6. do 14.5.2021. godine.


Natječaj za zapošljavanje - učitelj/ica razredne nastave

OSNOVNA ŠKOL A BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 20.4.2021.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (“NN” br. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni u skladu sa člancima 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 I 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“NN” br. 6/19 i 75/20)

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis o radnom stažu.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica. http://os-bedenica.skole.hr/

dokumenti/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_osnovnoj_koli_bedenica

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 20. do 28.4.2021. godine.

                                                                                                                                                   


Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Bedenica

U prilogu je Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Bedenica.


Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ: 238/01-122-21/01

Bedenica, 26.2.2021.

 

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 64. Statuta Osnovne škole Bedenica, Školski odbor Osnovne škole Bedenica raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Bedenica

 

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, te položen državni stručni ispit za učitelja, nastavnika, stručnog suradnika osim iz čl. 157. st.1. i 2. Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 3. domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 7. program rada za mandatno razdoblje
 8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

 

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama:

1. poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku.

2. osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Bedenica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Bedenica, odnosno od dana 26. veljače 2021. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

                                                                                                                                    

Školski odbor Osnovne škole Bedenica

 

 


Obavijest o izboru kandidata

U prilogu je obavijest o izboru kandidata u provedenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice povijesti.


Poziv na testiranje-učitelj/ica povijesti

U prilogu je poziv na testiranje kandidata za radno mjesto učitelj/ica povijesti.

Priloženi dokumenti:
Poziv na testiranje-povijest.docx


Natječaj za zapošljavanje

OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 13.1.2021.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj povijesti – 1 izvršitelj/ica na nepuno, određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (“NN” br. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni u skladu sa člancima 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 I 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“NN” br. 6/19 i 75/20)

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis o radnom stažu.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica. http://os-bedenica.skole.hr/dokumenti/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_osnovnoj_koli_bedenica

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 13.1.2021. do 21.1.2021.


Obavijesti o zapošljavanju

OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 30.10.2020.

Nakon provedenih testiranja za radna mjesta učitelja povijesti, razredne nastave i informatike, objavljenom 12. listopada 2020. godine, zaposleni su sljedeći kandidati:

- Martina Brozd, dipl. učiteljica razredne nastave na radno mjesto učitelja razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme

- Ivan Vitković, sveučilišni prvostupnik informatike, na radno mjesto učitelja informatike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme

- na radno mjesto učitelja povijesti nije zaposlen nitko, jer je najbolji kandidat na testiranju odbio radno mjesto, a drugi kandidat nije ostvari dovoljan broj bodova prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica te će se natječaj za radno mjesto učitelja povijesti ponoviti

 


Pozivi na testiranje

U prilogu su pozivi na testiranje vezani za natječaje za radna mjesta objavljene 12. listopada 2020.:

- učitelj povijesti

- učitelj razredne nastave

- učitelj informatije


Natječaj za zapošljavanje

OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA

BEDENICA 111

10 381 BEDENICA

Bedenica, 12.10.2020.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnih odnosa

 1. učitelj povijesti – 1 izvršitelj/ica na nepuno, određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)
 2. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme
 3. učitelj informatike – 1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (“NN” br. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni u skladu sa člancima 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 I 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“NN” br. 6/19 i 75/20)

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja), dokaz o stručnoj spremi, rodni list te elektronički zapis o radnom stažu. Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju u prijavi priložiti propisane dokaze o svom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica. http://os-bedenica.skole.hr/dokumenti/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_osnovnoj_koli_bedenica

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Bedenica, Bedenica 111, 10 381 Bedenica s naznakom „za natječaj“.   

Natječak traje od 12.10.2020. do 20.10.2020.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          


Obavijesti
RASPORED SATI
Kurikulum i GPP
Jelovnik

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik - svibanj 2021..docx

Radno vrijeme knjižnice

A tjedan

ponedjeljak

8.30 - 13.30 sati

srijeda

8.30 - 14.30 sati

petak

8.30 - 13.30 sati

B tjedan

utorak

8.00 - 15.00 sati

četvrtak

8.00 - 15.00 sati

Popis lektire

E-nasilje

Nasiljem se ne smatra samo fizički udarac, već i vrijeđanje, omaložavanje i iskorištavanje djece putem interneta. Ukoliko smatrate da ste žrtva elektroničkog nasilja ili pak poznajete takvu osobu ili situaciju, prijavite to klikom na "Crveni gumb".

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 11. 2009.

Ukupno: 345097
Ovaj mjesec: 1930
Danas: 103
CMS za škole logo
Osnovna škola Bedenica / Bedenica 111, HR-10381 Bedenica / os-bedenica.skole.hr / ured@os-bedenica.skole.hr
preskoči na navigaciju